Сургалтын төв

Монгол улсын засгийн газраас төрийн зарим чиг үүргийг  төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх зорилтын дагуу Зам Тээвэр Барилга Хот Байгуулалтын сайдын 196 тоот тушаалыг  үндэслэн  Авто Замын газрын даргын 2011 оны 2 сарын 24-ний өдрийн А/ 07 тушаалаар  Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх, мэргэжилтнүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох сургалтыг зохион байгуулах эрхийг Монголыг авто замчды холбоонд олгосон. Эдгээр шийдвэрийн дагуу “Авто замын салбарын мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох орон тооны бус зөвлөл”,  Монголын авто замын холбоонд  энэ зөвлөлийн ажлын алба болох “Сургалт арга зүйн орон тооны бус” зөвлөл ажиллаж байна.

Авто замын инженерүүдэд зориулан “Шалгалтын тестүүд”,  “Зам барих технологи” номуудыг боловсруулан хэвлүүлж сургалтын гарын авалга болгон ашиглаж байна.

2012.04.17-ны өдрийн Авто замын газрын дарга, МАЗХ-ны тэргүүн, Монголын авто замчдын инженерүүдийн нийгэмлэгийн гүйцэтгэх захирал нарын хамтарсан А/25/11/05 тоот тушаалаар “Авто зам, гүүр барилга засварын ажилд техникийн хяналт гүйцэтгэх журам”-г баталсан.

Зэрэг олгох сургалт

 1. Авто зам, гүүрийн мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгох сургалт
 2. Авто зам, гүүрийн зөвлөх инженерийн зэрэг олгох сургалт
 3. Авто зам, гүүрийн мэргэшсэн төсөвчний зэрэг олгох сургалт
 4. Авто зам , гүүрийн тэргүүлэх төсөвчний зэрэг олгох сургалт

Мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

 1. Авто зам , гүүрийн төсөвчний анхан шатны сургалт
 2. Төсвийн гүйцэтгэлийг тайлан баланстай уялдуулах нь
 3. Авто замын инженерүүдэд геодезийн мэдлэг олгох сургалт
 4. Худалдан авах ажиллагааны “А3” гэрчилгээ олгох сургалт
 5. Авто замын хяналтын инженерүүдэд итгэмжлэл олгох сургалт
 6. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтныг мэргэшүүлэх сургалт
 7. Компанийн нийгмийн хариуцлага ба бүтээмж

Мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх сургалт

 1. Авто зам гүүрийн лаборант бэлтгэх сургалт
 2. Механизмчин бэлтгэх сургалт
 3. Асфальт бетон дэвсэгчийн оператор бэлтгэх сургалт
 4. Үйлдвэрлэл дээрх сургалтаар замчин бэлтгэх сургалт